Dota 2: Earth Spirit giết người từ khoảng cách 3000 range

Mời bạn đọc thêm:
Xem thêm:

Dota 2,

Earth Spirit,

Bình luận của bạn về bài viết !