Poke Đại Chiến – Skill Bí Truyền

Poke Đại Chiến – Khi mở rộng tới ô số 3, bạn có thể khóa 1 skill. Mở rộng ô số 4, bạn có thể khóa 2 skill.

-Skill Bí Truyền được mở khi HLV đạt LV35.
-Ưu tiên học skill Lv thấp (I, II) để mở rộng ô, nên mở rộng tới ô số 6.

Poke Đại Chiến – Skill Bí Truyền - ảnh 1Poke Đại Chiến – Skill Bí Truyền - ảnh 2

Khi mở rộng tới ô số 3, bạn có thể khóa 1 skill. Mở rộng ô số 4, bạn có thể khóa 2 skill. Mở rộng ô số 6, bạn có thể khóa 3 skill. Mở rộng ô số 8, bạn có thể khóa 4 skill.

Poke Đại Chiến – Skill Bí Truyền - ảnh 3Poke Đại Chiến – Skill Bí Truyền - ảnh 4

Mỗi lần học, skill bí truyền có thể thay thế ngẫu nhiên, hoặc có thể bị vô hiệu khi học cùng skill khác. Sau khi mở rộng ô, bạn bắt đầu học skill Lv cao hơn, và khóa các skill cần thiết.

Lưu ý:

(1) Không thể xóa skill đã học, chỉ có thể bị thay thế ngẫu nhiên bởi các skill khác khi học.

(2) 3 skill đầu tiên tỷ lệ học là 100%, từ skill số 4 sẽ có tỷ lệ thay thế skill đã học

Poke Đại Chiến – Skill Bí Truyền - ảnh 5Poke Đại Chiến – Skill Bí Truyền - ảnh 6 Bạn có thể đổi skill khóa mà không cần mua lại

Poke Đại Chiến – Skill Bí Truyền - ảnh 7Poke Đại Chiến – Skill Bí Truyền - ảnh 8 Khóa thứ 1: 100 Xu, Khóa thứ 2: 1000 Xu, Khóa thứ 3: 2000, Khóa thứ 4: 4000

Poke Đại Chiến – Skill Bí Truyền - ảnh 9Poke Đại Chiến – Skill Bí Truyền - ảnh 10 Các Skill bí truyền có thể kiếm ở: Quà VIP khủng, Shop, Đấu giá, Event.

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !